El Vocabulari català-alemany de Joan Rosembach    
     
I "Raresa bibliogràfica i lingüstica del major preu..."
   
El 28 de juny de 1908 al registre número 843 de la Biblioteca de Catalunya s'hi inscrivia un exemplar, procedent de la Col.lecció Marià Aguiló, que la Biblioteca havia adquirit el 27 de gener d'aquell mateix any. Es tractava del que encara avui és considerat exemplar únic, el Vocabolari molt profitós per apendre lo catalan allemany y lo allamany catalan; el seu colofó indica que va ser "Stampat lo present Vocabolari en la noble vila de Perpinyà pe mestre Johan Rosembach. Any M.D. e dos". Durant anys s'ha dubtat si Rosembach, a més de l'impressor havia estat també l'autor del text del vocabulari; ara sabem que va prendre com a model un vocabulari alemany-italià que havia estat elaborat amb les mateixes finalitats que el nostre: el d'aprendre totes dues llengües "sinse anar a la schola".

Sis anys més tard, amb motiu de la inauguració de la Biblioteca de Catalunya el 28 de maig de 1914 a la seva antiga seu del Palau de la Generalitat, el Vocabulari formava part de l'Exposició de Raretats Bibliogràfiques que es distingien dins del conjunt dels fons de la BC. L'obra va ser una de les joies més preuades de la mostra, de manera que el director de la Biblioteca, Jordi Rubió Balaguer, la va qualificar decididament de "raresa bibliogràfica i lingüística del major preu".

El facsímil editat enguany per l'Institut Ramon Llull pertany a la categoria dels rars i a la classe dels arcaïcs. Forma part dels fons de la Biblioteca nacional de Catalunya en tant que una de les peces més preuades, tant per la seva procedència que el vincula als 4.286 volums que configuren la col.lecció de Marià Aguiló, com per la seva importància intrínseca. Conegut per filòleges, romanistes, germanistes, bibliògrafs, bibliòfils i bibliotecaris, no ha deixat de ser objecte d'estudi i també d'admiració per les seves qualitats i caracterítiques. Marià Aguiló, J.Comet, Konrad Haebler, Rudolf Grossmann, Jordi Rubió i Balaguer, Pere Bohigas, J.M.March, F.J.Michatsch, L.Kleiber, J. Sánchez Real, Hans Flasche, Josep M. Madurell i Marimon, Germà Colon, Amadeu J.Soberanas, G. Haensch i Pep Vila, entre altres, s'hi han referit al llarg del temps en els respectius estudis.

El Vocabulari ha estat reproduït en dues ocasions. La primera va tenir lloc el 1916, quan el filòleg Pere Barnils en va portar a terme un acurat estudi, que el publicà conjuntament amb la reproducció de l'original al setè volum de la Biblioteca Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, amb el títol Vocabulari català- alemany de 1502. Edició facsímil segon sl'únic exemplar conegut acompanyada de la transcripció, d'un estudi preliminar i de registes alfabètics. L'edició de Barnils va fer més accessible el Vocabulari va contribuir a la difusió visual i tipogràfica de l'obra.

El 1991, amb motiu de la dedicació de la Fira del Llibre de Frankfurt a Espanya, Tilbert Dídac Stegmann va portar a terme la segona reproducció: Vocabulari català-alemany de l'any 1502. Katalanisch-Deutsches Vokabular aus dem Jahre 1502. Precedit d'un prefaci de Stegmannn i d'una relació bibliogràfica s'hi reproduïa íntegrament l'edició de 1916. Des del prefaci Stegmann va portar a terme un treball de síntesi amb dues dades importants per a la identificació de l'exemplar. L'una, que el llibre havia estat adquirit a la ciutat de Lleida el juny 1512, pel preu de vint maravedísl L'altra estableix una procedència coneguda anterior a la Col.lecció Aguiló, que Stegmann identifica dins del catàleg manuscrit de la Biblioteca Colombina. L'edició de 1991 va ser sufragada amb la col.laboració de la Deutsch-Katalanische Gesellschaft, l'IEC, la Biblioteca Catalana de Frankfurt, la Biblioteca de Catalunya, l'Ajuntament de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans.

La present edició s'ha portat a terme des de la voluntat de commemorar el cinc-cents aniversari de la impressió de l'obra per mitjà de la seva reproducció facsímil respectant al màxim la fidelitat no només al text, sinó, a tot el llibre entès com a objecte de transmissió cultural, històrica, estètica i filològica. Per tant, s'ha portat a terme una fidel reproducció del volum amb totes les seves característiques. Gràcies a l'Institut Ramon Llull, la Biblioteca nacional de Catalunya ha tingut l'oportunitat, històrica, de commemorar el cinc-cents aniversari d'un dels seus volums més importants, i de fer-ho dins del marc més escaient com és la celebració de les Jornades Culturals de les Illes Balears i Catalunya a Berlin la tardor del 2002.
   

Pàgina incial | Endarrere | Següent

 Copyright © elpontblau 2002 | Institut Ramon Llull

Disseny| Marcela Polgar